Chairs

 General Chairs:Weiyan Zhang, E. M. Campbell

 Co-Chairs:Hokwang Mao, Duohui He, Thomas Cowan

Local Chairs:Qiang Wu, Xisheng Luo

International Technical Committee

       Chairs: Simon Redfern, Yalin Lu, Dieter Hoffmann

Members (in alphabetic order): Yan Bi, Robert Bingham, Gilbert Collins, Thomas Cowan, David Crandall, Jianjun Deng, Yongkun Ding, Guillaume Fiquet, Duanwei He, Manuel Hegelich, Dieter Hoffmann, Shao’en Jiang, Ke Lan, Sergey Lebedev, Bingbing Liu, Shengnian Luo, Keith Matzen, Masakatsu Murakami, Bucur M. Novac, Predrag Krstic, Ronald Redmer, Caterina Riconda, Ravi Samtaney, Jian Sun, Kazuo Tanaka, Naresh Thadhani, Yongjun Tian, Vladimir Tikhonchuk, Jianguo Wang, Stefan Weber, Yuhong Xu, Qiang Zhang, Yongtao Zhao, Wanguo Zheng

Local Organizing Committee

        Chair: Hongliang He

Members (in alphabetic order): Xiaoliang Deng, Juchun Ding, Jinmei Du, Shenghong Huang, Ying Huang, Tianhui Li, Xiaoya Li, Xin Peng, Jieru Ren, Ting Si, Yujuan Wang, Yi Wei, Rui Yan, Hao Yang, Lanjun Yang, Zhigang Zhai, Wenkang Zou

Log in

Important Dates

Abstract submission deadline

February 28, 2019

March 20, 2019

 

Abstract acceptance date

March 31, 2019

May 1st, 2019

Contact

 • General Issue (registration):

 • Hong-Liang He (Local Organizing Committee Chair)
 • Email: honglianghe@caep.cn
 • Tel: +86 816 2494957
 •  
 • Young Scientist Award, Website issues:

 • Ying Huang (Editorial Office)
 • Email: mre-conf@caep.cn
 • Tel: +86 816 2483833

 

Invitation Letter, Plenary and Invited speaker issues:

 • Xin Peng (Local Organizing Committee)
 • Email: mre-conf@caep.cn
 • Tel: +86 816 2497259

 

Sponsorship and exhibition, Venue issues, hotel booking:

 • Jin-Mei Du (Local Organizing Committee)
 • Email: jinmeidu@sina.com
 • Tel: +86 816 2480328
 •